Kiralama Sözleşmesi

 KİRALAMA KOŞULLARI

A – TARAFLAR

İş bu sözleşme ile Çakır Rental Turizm Otomotiv AŞ ile (KİRALAYAN) olarak yer alacaktır. Kira sözleşmesin de kişisel bilgileri ve imzası yer alan ve aracı kiralamış olan özel veya tüzel şahıs (KİRACI) olarak yer alacaktır. Kira sözleşmesinin matbu ön protokol sayfasında tanımlanan veya kiraya verilen araç bu sözleşmede (ARAÇ) olarak belirtilecektir.

B – GENEL KOŞULLAR

1) Ekonomik sınıf grup araçlar için 23 yaş ve en az 2 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip, orta sınıf grup araçlar için 25 yaş ve en az 3 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip, Premium sınıf grup araçlar için 27 yaş ve 4 yıllık sürücü belgesine sahip, lüks sınıf grup araçlar için 30 yaş ve 5 yıllık sürücü belgesine sahip kişiler Çakır Rental 'nın oto kiralama hizmetinden yararlanabilir.

2) KİRACI, karayolları yönetmeliği ile yürürlükteki kanunlara uymak zorundadır. Kanun ve yönetmeliklere aykırı araç kullanımı nedeni ile cezai işlem uygulanması halinde masraflardan (trafik ceza, araç bağlanması, araç çekilmesi vb.) KİRACI sorumludur.

3) Karayolları trafik kurallarına aykırı hareket etmek suretiyle sebebiyet vermiş olduğu kazalar neticesinde uygulanacak cezai işlemler ve bunlarında ferilerinden (trafik cezası, kiralama konusu aracın bağlanması ve çekilmesi sonucunda oluşacak masraflara ve ilgili kaza sonucunda oluşacak diğer sair masraflar) KİRACI sorumludur.

4) Kira sözleşmesi ile araç, kira süresince KİRACI'ya kiralanmış olup KİRACI aracı kira sözleşmesi, araç teslim formu ve iş bu genel koşullarda belirtilen hususlara uygun olarak kullanmayı, kira ücretini zamanında ödemeyi, kira sözleşmesi, araç teslim formu ve iş bu genel koşullarda yer alan tüm hususları ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5) KİRACI kiralanan araç için yol bulma cihazı (GPS), bebek koltuğu, kar lastiği, OGS-HGS (Otoyol geçiş ücreti) ve ilave hizmetler talep ettiğinde ilave ücret ödemek zorundadır.

6) KİRACI bu sözleşmeyi imzalamakla aracı; hasarsız yedeği ile birlikte beş lastiği mükemmel durumda, avadanlık, araç ile ilgili belgeler ve tüm aksesuarlar ile sağlam teslim aldığını, sözleşmede yazılı gün ve saatte, aksine bir anlaşmaya varılmadıysa, aldığı yerde mekanik ve kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, sözleşmede yazılı gün ve saatte, aksine bir anlaşmaya varılmadıysa, aldığı yerde tam ve eksiksiz olarak aldığı şekilde geri vereceğini kabul eder. KİRACI söz konusu aracı teslim formunda belirtilenler hariç olmak üzere; mekanik ve kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder. Aracın teslim esnasında KİRACI aracı denetlemek, eğer varsa hasar ve kusurlarını araç teslim ve hasar tespit formuna işleterek imzalamak zorundadır. Bu nedenle işbu sözleşmede KİRACI tarafından aracı teslim aldığı anda belirtilmemiş olan hasarlardan KİRACI sorumludur. KİRACI sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta kullanım hatası nedeni ile ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile oluşan ve trafik sigortası kapsamından, sigorta firmalarından talep ve tahsil edilmeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair üçüncü kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ve talepte belirtilen süre içinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

7) KİRACI araç üreticisi tarafından hazırlanan araç kullanım kılavuzunda yer alan hususlara uymayı ve aracın kullanımında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi ve araca zarar getirmemeyi kabul ve taahhüt eder.

8) Araç, kira sözleşmesinde ve araç teslim formunda aracın grubuna göre belirtilecek geçerli süreye haiz sürücü belgesine sahip sürücü tarafından kullanılacak ve bu belge ile birlikte kimlik sureti ve/veya pasaport sureti sözleşmeye eklenecektir. Araç, KİRALAYAN şahıs dışında ikinci bir kişi (ilave sürücü) tarafından da ilave sürücü ücreti ödeme koşulu ile kullanılabilir. İlave sürücüye ait sürücü ve kimlik bilgileri sözleşmenin birinci yer alan bölüme yazılması gerekmektedir. İkinci kişinin ehliyeti, sürücü yaş sınırı da dahil her türlü gerekli belgelere ve yeterliliğe sahip olduğu KİRACI garanti eder. Aksi durumun tespitinde tüm sigortalar geçersiz sayılacağından bu sebebe dayanan durumlarda ortaya çıkacak zararlardan KİRALAYAN'a karşı KİRACI ile beraber müteselsilen müştereken sorumludur.

9) Kiralama en az 1 (bir) gün (24 saat)'dür. Daha kısa süreli kiralamalarda günlük fiyat uygulanır. Gecikme halinde, her ek 60 (altmış) dakika için, uygulanan ücretin 1/3'ü, gecikme 180 (yüz seksen) dakika geçtiği takdirde ise tam gün ücreti alınır. Aylık kira süresi de 30 (otuz) gün olarak hesaplanır ve taraflarca kabul edilir.

10) Kira başlangıcında, araç kullanıcılarının sürücü belgelerini ve kullanılabilir durumdaki kredi kartlarını ibra etmeleri gerekmektedir. İbra edilmemiş sürücü belgeleri sözleşme hükümleri kapsamında geçerli sayılmaz. Oluşabilecek tüm zarar ve kayıplarda KİRALAYAN’a ödeme yükümlülüğü oluşacaktır.

11) Ödemeler kiralama başlangıcında ehliyet ibrazında bulunan kişiye ait kredi kartı ile yapılmalıdır.

12) Kiralama başlangıcında kiracının kredi kartından teminat mahiyetinde araç grubuna göre değişen tutarlarda depozit mahiyetinde satış işlemi uygulanmaktadır. KİRACI, depozit mahiyetinde alınan satış üzerinden, ilave kira gün tutarlarının, yakıt eksiğinin, hasar bedelinin, trafik cezalarının, otoyol geçişlerinin ve benzeri kiralamaya ilişkin bedellerinin tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder. Hasar, trafik cezaları, eksik yakıt bedelleri ve HGS-OGS masrafları ile ilgili gerçekleştirilecek işlemlerde, her işlem için ek olarak %30 (yüzde otuz) hizmet bedeli uygulanacaktır.

13) Kiralanan araçta hasar ve/veya arıza oluşması halinde, aracın güvenli ve zararını arttırmayacak şekilde yetkili servise ulaştırılmasından KİRACI sorumludur. Aracın servise ulaştırılması aşamasında, Çakır Rental çağrı merkezi olan 0542 680 94 80 numaralı telefon veya Çakır Rental ofisinden destek alması halinde, çekici maliyeti de KİRACI tarafından ödenecektir.

14) KİRACI, aracı teslim aldığı hali ile aracın kiralandığı şehirde veya ön sayfada belirtilen başka bir yerdeki Çakır Rental ofisine, başlangıçta belirtilen günde, saatte ve KİRALAYAN'ın isteği üzerine daha erken bir tarihte iade ve teslim edecektir.

15) KİRACI, KİRALAYAN'ın isteği üzerine, aşağıda belirtilenleri ödemekle sorumludur.

 a. Kira Süresi içinde aracın kullanıldığı gün ve/veya kat ettiği mesafe için kira sözleşmesinde ve KM kullanım hakları sözleşmesinde belirtilen miktarlara göre hesaplanacak günlük kira ücreti ve/veya kilometre ücretini (aracın kat ettiği mesafe miktarı, imalatçının araca koyduğu kilometre saatini okumak suretiyle tespit edilir. Kilometre saatinin bozulması halinde kilometre ücreti yapılan yolculuğun haritadaki mesafesine göre hesaplanır) KİRACI tarafından ödenecektir.

b. Uzlaşılan ve kira sözleşmesinde belirtilen miktarlar üzerinden sigorta ücretleri ve diğer ücretler KİRACI tarafından ödenecektir.

c. Aracın, teslim alınan ofisten farklı bir ofise bırakılması durumunda bırakılan yere kadar KİRALAYAN tarafından belirlenen tek yön ücreti KİRACI tarafından ödenecektir.

d. Katma Değer Vergi ve sorumlu olunacak diğer vergiler KİRACI tarafından ödenecektir.

e. Kira süresi içinde kiralayanın hatasından doğanlar dışında araca kiracı ve başka sürücü ile veya kiralayana karşı kesilen park etme, trafik kurallarının veya kanun ihlalinden doğan diğer bütün para cezaları ve mahkeme masrafları ile aracın bağlanmasından dolayı ortaya çıkabilecek masraflar ile aracın kiraya verilememesinden kaynaklanan günlerin ücreti KİRACI tarafından ödenecektir.

f. Çarpışma veya devrilme dolayısıyla araçta olabilecek hasarların tamiri nedeniyle oluşacak masraflar, kiralayanın giderleri ve üçüncü şahıslara ödemekle sorumlu olduğu maddi ve manevi tazminatlar kiracı tarafından ödenecektir.

g. Aracı kiralayanın dışında bir kişinin kullanabilmesi için, geçerli kimlik ve sürücü belgesi bilgilerinin kiralama başlangıcında sözleşmeye yazılması ve günlük ek sürücü ücretinin ödenmesi gerekir. Bu kurala uyulmadığı takdirde alınan sigortalar geçersiz sayılır ve KİRACI ile kullanılan kişiler tüm hasardan sorumlu tutulur.

h. Kiralama bitiminde eksik yakıt ile gelecek olan araçların yakıtları Çakır Rental ofisinden tamamlanacak KİRACI yakıt tutarının üzerine eklenecek %30'luk hizmet bedeli ve KDV tutarı ile ödemesi gerçekleşecektir. Kira dönemi ile ilgili trafik cezaları da KİRACI tarafından kiralama sonunda ödenmediyse KİRALAYANA ödenecektir. Kiralama bitiminde tespit edilmeyen ve sonradan gelecek olan trafik cezaları, bilgilendirmek suretiyle kiracının kiralama başlangıcında gösterdiği kredi kartından tahsil edilecektir.

i. Çakır Rental ofislerinin bulunmadığı şehirlerde teslim etme ve teslim alma için en yakın Çakır Rental ofisine olan uzaklık üzerinden KİRALAYAN'ın belirlediği tutarda km başına  ücret alınır.

j. KİRACI'nın işbu anlaşma gereğince yapılması gereken ödemelerin tahsili sırasında KİRALAYAN'ın yaptığı giderleri ödemekle sorumludur.

k. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, depozito olarak alınan kredi kartı sliplerinin, kiralama sözleşmesine uygun şekilde KİRALAYAN tarafından doldurulmasına ve tahsil edilmesine KİRACI itiraz edemez.

16) KİRACI aracı Karayolları Trafik Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta yer alan tüm hükümlere uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kullanmayı kabul ve taahhüt eder.

17) Ayrıca bunun dışında KİRACI aracı aşağıda belirtilen şekilde kullanmayacağını kabul ve taahhütüt eder. Aksi takdirde meydana gelebilecek hasar, zarar, ceza ve her türlü masraftan sorumlu olur. Ayrıca TCK hükümleri gereğince de doğabilecek her türlü cezayı yükümlülükle kiracıya ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

 a. Ticari maksatla yolcu ve eşya taşınması,

 b. Herhangi bir vasıtayı itmek ve çekmek için aracın kullanılması,

 c. Gümrük mevzuatına diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınması veya gayrı meşru işlerde kullanılması,

 d. Alkol uyuşturucu madde almış, asıl sürücü veya ek sürücü olarak belirtilmeyen veya belirtilen sürücü tarafından kullanılması,

 e. Aracı zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak şekilde yük ve eşya taşınması,

 f. Motorlu sporlarda (ralli, sürat tayini, yarış, sağlamlık ve denemelerde) kullanılması,

 g. Aracın marka ve modeli dikkate alınarak, kiralama amacına uygun olmayan yer ve şartlar (dağlık arazi, kum, dere yatağı, bataklık) vs. gibi aracın tahammül gücünü aşan yer ve yollarda, olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında) kullanılması,

 h. Hayvan taşımacılığında, kurban taşımacılığında, kurban eti taşımacılığında ve her türlü organik hayvan eti taşımacılığında,

 i. Karayolu dışında ve tarifesiz feribotlarda kullanılması, feribotlarla transfer edilmesi yasaktır.

18) KİRACI’nın araç üzerinde aksesuarlarında veya herhangi bir parçasında değişiklik yapma yetkisi yoktur ve yasaktır. Bu durumda doğabilecek zarar ve hasar KİRACI’ya ait olacaktır.

19) Araç anahtarlarının çalınması, kaybolması, kırılması vb. durumlarda tamamı ile KİRACI sorumlu olup, bu hususta meydana gelebilecek asıl anahtar – yedek anahtar ve üretici firma yetkili servislerinin yeniden anahtar kodlama masraflarından oluşacak zararı tamamı ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

C – SİGORTA

1) KİRALAYANA ait araçlar Karayolları Trafik Kanununda yer aldığı şekilde Zorunlu Mali Mesuliyet sigortası ile sigortalanmış olup, söz konusu sigorta primleri KİRALAYAN tarafından karşılanmıştır. Söz konusu aracın diğer motorlu kara nakil araçlarına, üçüncü şahıslara ve araç içindeki yolculara zarar vermesi durumunda meydana gelebilecek maddi ve manevi zararların bedeli, tedavi giderleri aracın zorunlu mali mesuliyet sigortası kapsam ve limitleri ile sınırlı olup, bunu aşan maddi manevi tazminatlar değer kaybı ve kazanç kaybı dahil tüm sorumluluk ve yükümlülüğün KİRACIYA ait olduğu ve kendisine sonradan rücu edilse dahil ödemekle yükümlü olduğu KİRACI tarafından kabul edilmiştir.

2) KİRACI ve ek sürücüler, kaza halinde sözleşmede yer alan acil telefon hattına derhal bilgi vermek, aracı yerinden oynatmadan en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurarak, kaza, hasar, hırsızlık ve kayıp tespit tutanağı ile birlikte alkol raporu almak zorundadır. Ayrıca aracın kaza mahallînde ki fotoğraflarını çekmek, ilgili kişilerin ve tanıkların ad, soyad, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve ikamet adreslerini almak, çift taraflı kazalarda ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerini tedarik etmek, suret temin etmek, yeterli güvenlik önlemini almadan aracın yanından ayrılmamak, ölümlü ve yaralamalı ilgili birimlerin olaya müdahalesini sağlamak ve kaza bildirim raporları ile eklerinin 24 saat içinde KİRALAYANA ulaştırmakta yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder.

3) KİRACI yukarıda belirtilen önlemleri almaması durumunda meydana gelebilecek hasar ve zararlar ile üçüncü kişilerin KİRALAYAN’dan talep edecekleri zarar ve tazminatların tamamından sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder. Söz konusu bu zararların alınan güvence teminatından ve/veya kredi kartı hesabından mahsubunu peşinen kabul eder.

4) Aracın kira süresi dışında ve/veya kira sözleşmesinde belirtilen sürücüler dışında kullanılması veya yasalara, kira sözleşmesine ve genel kurallara, genel ahlak kurallarına aykırı kullanılması durumunda KİRACI sigorta ile ilgili güvence altına alınmış imkanlardan yararlanmasının mümkün olamayacağını kabul eder.

5) KİRACI tarafından aracın rent a car adı altında çalışan araçlara ait ihtiyari mali mesuliyet sigortası (kasko) talebinde bulunmaları durumunda kiralama süresi göz önüne alınarak yapılacak sigorta poliçesine ait prim bedeli peşin ödenmek kaydı ile KİRALAYAN tarafından yaptırılır. Bunun dışında KİRALAYAN ihtiyari mali mesuliyet sigortası yaptırma zorunluluğu yoktur. Bu hususta talebin KİRACI’dan geleceği ve tüm sigorta giderinin KİRACIYA ait olacağı KİRACI tarafından da kabul edilmiştir.

6) KİRACI söz konusu ihtiyari sigortanın yapılmasını talep etmez ve gideri ödemezse KİRALANAN aracın KİRACI elinde olduğu sürece araçta meydana gelebilecek tüm zararlardan KİRACI sorumlu olduğunu kabul eder.

7) KİRALAYAN kendi kusurundan kaynaklanmayan her türlü hasar ve ziyandan dolayı sigorta tazminatından istifade edeme durumunda tahsil edemediği zarar ve aracın iş ve güçten kalma tazminatı için KİRACIYA rucü hakkına sahiptir ve KİRACIda bunu kabul eder.

8) Kiracı söz konusu aracı kiralama sırasında ekstra tam kaskolu olarak alsa bile birden fazla yapılan hasarlarda tek hasar belgesiz olarak kayıt altına alınabilir, diğer hasar için polis görgü tutanağı gereklidir.

9) Aşağıda yer alan hallerde yasalar gereği sigorta geçersiz kabul edildiğinden bu kabil durumlarda KİRACI zararın tamamından sorumludur.

a. Sürücü alkol ve uyuşturucunun etkisi altında ise,

b. Ehliyetsiz ise,

c. Kusur oranı varsa, sürücüde kusur tespit edilir ise,

d. Kaza ile ilgili evrakları temin edemiyor ise,

e. Kira sözleşmesinin bitmesine rağmen yazılı onay alınmaksızın aracı teslim etmemiş ise,

f. Kaza tespit formunda kazanın KİRACI’ nın tek taraflı kusurundan kaynaklı olduğunun belirtilmesi durumlarında,

g. Yasal hız sınırının aşıldığı ve kaza tespit formunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi durumunda,

h. Tek taraflı kazalarda kaza raporunun düzenlenmediği, çift taraflı kazalarda beyanın eksik dolduruldu, alkol raporunun alınmadı durumlarda, bununla birlikte kasıtlı kazalarda, yüksek devir hızı ile araç kullanımı ve benzeri özensizlik ve kasıt nedenli oluşacak hasarlarda, yanlış veya kaçak yakıt kullanımı nedeni ile oluşacak hasarlarda, trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde, trafik yasalarına aykırı sürücü belgesi kullanımı halinde, kira sözleşmesinde belirtilen kişilerin dışında kişilerce kaza yapılması halinde sigorta şirketlerinin sigorta bedelini ödemediği hallerde, KİRACI aracın üst kısımlarda hasara neden olması halinde (köprü, balkon, dal vb. nesnelere çarpma neticesinde) meydana gelen hasar bedellerini ödemekle yükümlüdür.

i. Araç içerisinde sigara içilmesi kaynaklı döşemelerde oluşabilecek hasarlarda veya diğer yiyecek içecek kaynaklı lekelenme kaynaklı hasarlarda,

j. Üçüncü şahıslara ve araç içerisindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleri ile sınırlı olup, manevi zararlarda dahil olmak üzere meydana gelebilecek tüm sorumluluk ve yükümlülük münhasıran KİRACIYA aittir. İşbu sözleşmede yer alan ve araç kullanımı ile ilgili diğer hususlara riayet edilmemiş ise KİRACI şahsen ve zararın tamamından sorumludur.

k. Araç seyir halinde iken herhangi bir hayvana çarpması (KİRACININ kusurlu veya kusursuz olması önemli değil) veya araç park halindeyken bir hayvan tarafından zarar verilmesi durumunda meydana gelebilecek zararın bedelinin tamamı KİRACI tarafından karşılanacaktır.

10) KİRACI seyir dışında aracın güvenliğini sağlayacak biçimde kapalı ve kilitli olarak aracı park etmekte, aracı görünür surette eşya bırakmamakla yükümlüdür. Aracın çalınması durumunda KİRACI derhal en yakın polis merkezine veya jandarma merkezine başvurarak araç hırsızlık tespit tutanağını temin etmekle yükümlüdür. KİRACI aracın ruhsatını ve anahtarını araç dışında muhafaza etmek zorundadır. Aracın ruhsatı ve/veya anahtarı ile çalınması durumunda KİRACI araç kasko bedeli kadar ödeme yapmakla yükümlüdür ve bu yükümlülüğü kabul etmiştir.

11) KİRACI aracın geri teslimi anında araca ait belgeleri (motorlu araç tescil belgesi, motorlu araç trafik belgesi, sigorta poliçesi, plakaları vb.) iade etmedi takdirde, bunları bulup teslim edinceye kadar geçecek süreye ait kira bedeli ödeyeceğini, kayıp halinde de; aracın iş kaybı ile birlikte belgelerin yenilerinin alınması için gerekli giderleri ödemekle birlikte doğacak sair zararları tazmin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

12) Aracın, KİRACI kullanımda olduğu sürece herhangi bir olay nedeniyle yetkili makamlarca müsadere edilmesi veya el konması halinde geri alınıncaya kadar yapılacak her türlü harcamadan KİRACI sorumlu olup, bu harcamalarla beraber aracın geri alınmasına kadar geçecek süre içinde iş ve güçten kalmaya ilişkin zararında KİRACI tarafından ödeneceği kabul ve taahhüt eder.

13) Akaryakıt bedeli KİRACI ya aittir. Araç yakıt deposu nasıl teslim edilirse KİRACI aynı şekilde teslim etmekle yükümlüdür.

14) KİRALAYAN gerekli görmesi durumunda istediği zaman bu sözleşmeyi (kiralama süresi dolsun veya dolmasın) tek taraflı olarak geçerli bir sebep göstermeksizin fesih etmeye yetkilidir ve aracı mekan, zaman ve KİRACI fark etmeksizin dahi geri almaya yetkilidir. Bu durumda doğan masraflarda KİRACIYA aittir. KİRACI bu durumu kabul eder.

15) KİRALAYAN; KİRACI kaza yaptığında kaza ile ilgili yapmış olduğu tüm ödemeleri rücu edildiği takdirde KİRACININ / sürücünün haklı veya haksız olmasına bakılmaksızın tamamı ödemekle yükümlü olup bu ödemeyi KİRACI kabul ve taahhüt eder.

D –  ÖDEME

1) KİRACI; ödemeleri kredi kartı veya voucher ile yapacaktır. Ayrıca cari hesapla çalışan KİRACI' lar ödemelerini fatura karşılığı belirlenen süre içinde yapacaktır. KİRACI verilen süre içinde ödeme yapmadığı takdirde fatura tarihinden itibaren TCMB en yüksek banka faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Fatura düzenlenen şahıs ile KİRACI'nın ayrı şahıslar olması durumunda her iki şahısta borçtan müştereken ve müteselsilen sorumluluk doğacağını kabul ve taahhüt eder.

2) Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında depozit olarak kira sözleşmesinin mail order bölümüne KİRACI'nın muvafakati ile kredi kartı bilgilerinin alınmasına ve bu belge de yer alan bilgilerle KİRACI'ya ön bilgi verilmeden KİRALAYAN tarafından trafik cezalarının ve kiralama ile ilgili oluşan zarar bedellerinin de dahil tüm alacakların tahsilinde kullanılmasını KİRACI kabul ve taahhüt eder.

3) Kesin hesap sonucu kiralama bitiminde hesaplanır. Ödemeler Türk Lirası veya Türkiye Cumhuriyeti'nde kabul gören döviz cinsinden veya kredi kartı ile yapılabilir. Dövizli ödemelerde Türk Lirası karşılığı TCMB efektif alış kuru üzerinden hesaplanır.

E – ARACIN İADESİ

1) KİRACI, kiraladığı aracı erken iade etmek istemesi durumunda ücret iadesi yapıp yapmamak KİRALAYAN'ın takdirinde olup, KİRACI bu durumu kabul eder.

2) KİRACI; aracı, stepnesi ve tüm lastikleri sağlam, araca ait belgeleri, aksesuar, ek ürün ve teçhizatı ile birlikte, avadanlıkları ile beraber teslim aldığı gibi kira sözleşmesinde ve araç formunda belirtilen yere belirtilen gün saatinde eksiksiz ve hasarsız olarak iade etmekle yükümlü olduğunu kabul eder. Teslim edilmesi gereken yerin dışında başka bir yerde teslim istemesi halinde, KİRALAYAN tarafından belirlenecek giderleri ödemekle yükümlü olduğunu kabul eder.

3) KİRALAYAN teslimden sonra 30 gün içinde araçta KİRACI'nın kullanımı sırasında meydana gelmiş eksiklik ve hasar mevcut ise KİRACI'ya bildirmek ve KİRACI'da bu zararı gidermekle yükümlüdür.

4) KİRACI; kira süresini uzatmak istemesi durumunda KİRALAYAN'a bu durumu bildirmek ve yazılı onayını almakla mükellef olup, kira süresi uzaması durumunda kira sözleşmesinde yer alan şartların aynen geçerliliğini koruduğunu KİRACI ve KİRALAYAN kabul eder. Yazılı onay alınmaksızın uzatmalarda sigorta teminatları veya KİRALAYAN'ın sürenin uzamasına muvafakat vermediği hallerde ve aracın KİRACI tarafından zamanında teslim edilmemiş sayılacağından; KİRALAYAN bahsedilen araca nerede olursa olsun ön uyarıya ve izne gerek kalmadan el koyma, derhal geri alma yetkisine sahip olduğunu KİRACI kabul eder. Bu sebeple KİRACI'nın şikayet hakkı olmadığını ve bu sırada doğabilecek her türlü masraf ve zarardan da sorumlu olduğunu kabul eder.

5) KİRACI; KİRALAYAN'ın yazılı izni olmaksızın kira sözleşmesinin genel koşulları bir başkasına devir ve temlik edemez, kendisine teslim edilen aracı hiçbir şekilde başkasının kullanımına tahsis edemez, teminat gösteremez.

6) KİRACI; KİRALAYAN'a ait aracı kira süresi sonunda ve KİRALAYAN'ın sözleşmeyi feshetmesi durumunda derhal teslim etmesi gerektiğini aksi takdirde hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçunu işlemiş olacağını kabul eder.

7) KİRACI ve KİRALAYAN üçüncü şahıslara karşı açacakları tazminat davalarında birbirlerine gereken hukuki desteği sağlayacaklardır. KİRALAYAN'ın talebi halinde    KİRACI dava haklarını KİRALAYAN'a temlik edecektir. Taraflar dava masraflarını kendi yükümlülükleri oranında ödeyeceklerdir. KİRALAYAN, araç işleten veya sahibi sıfatıyla üçüncü şahıslar veya kurum yahut kuruluşlar tarafından talep edilen tazminat, ceza ve sair ödeme yapma riski ile karşı karşıya kalırsa; KİRALAYAN'ın ilk talebinde KİRACI defaten ve nakden ödemeyi kabul ve taahhüt eder. KİRALAYAN'ın ayrıca tazminat da dahil sair yasal ve sözleşmeden doğan hakları saklıdır.

8) Bu anlaşmanın akdinden dolayı KİRACI, KİRALAYAN'ın herhangi bir temsilcisi, vekili, işçisi ve benzeri gibi sıfatlara sahip olmayıp kendi adına hareket eden bir kimsedir. Bu itibarla aracın kullanımından doğacak ve üçüncü kişilere verilen her türlü maddi ve manevi zararın tazmini KİRACI'ya aittir. KİRACI, KİRALAYAN'ı her türlü maddi ve manevi taleplerden uzak tutacağını ve bunları kendisinin yükleneciğini, sorumluluğun kendisine ait olduğunu peşinen kabul eder. KİRALAYAN'ın bu tip taleplere karşı rehin, rücu, mahsup ve elindeki ödeme enstrümanları vasıtası ile tahsil hakları saklıdır.

9) Kira sözleşmesinin kopyaları arasında fark olması durumunda orijinal olan birinici kopya geçerlidir.

10) KİRALAYAN aracı KİRACI'dan geri aldıktan sonra aracın içerisinde kalan nesne ve eşyalardan sorumlu değildir. KİRACI kira süresi içinde aracın periyodik bakımını otomobilde bulunan talimat kitabına göre yaptırmaya mecburdur. Yetkili servislerde Çakır Rental ' in bilgisi dahilinde gerçekleştirilecek işlemlere ait faturaların ibrazı halinde bedeller KİRACI'nın borcundan düşülecek ve kalan KİRACI'ya ödenecektir.Aracın arızalanması halinde KİRALAYAN derhal aracı emniyetli şekilde park edecek ve en yakın Çakır Rental ofisini haberdar edecektir. Tamir masrafları ancak Çakır Rental ofislerinin önceden izin vermiş olması halinde kabul edilir.

11) Bu sözleşmede belirtilmeyen, ancak KİRALAYAN tarafından bastırılıp kiralama başlangıcında müşteriye verilen ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası kabul edilen bilgilendirme broşürlerindeki kiralama koşulları, KİRACI tarafından aynen kabul edilmiştir.

F – İSTEĞE BAĞLI HİZMET VE ÜRÜNLER

İhtiyari sigorta, bebek koltuğu, navigasyon, HGS-OGS, kar lastiği vb.

G – TAZMİNATLAR VE GECİKME FAİZİ

1) Araç teslim sözleşmesi ve kiralama sözleşmesinde yer alan hususlara aykırı olarak yapılan tüm işlem ve hareketlerden doğacak maddi ve manevi zarardan (kusurlu olup olmaması veya kasten yapılıp yapılmamasına bakılmaksızın) KİRACI zararın iki katı ile sorumlu olmayı kabul ve taahhüt eder. KİRALAYAN'ın isminin zedelenmiş olması durumunda da aynı şart geçerlidir.

2) Her türlü ödemelerin gecikmesinde uygulanacak faiz oranının TCMB en yüksek banka ticari faizi olduğu KİRACI tarafından kabul edilir.

H – UYUŞMAZLIK

İş bu sözleşme 4 sayfa ve eklerinden oluşmaktadır.

1) Uyuşmazlık durumunda Pendik/ İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

2) Taraflar arasında çıkabilecek ihtilafta KİRACI, KİRALAYAN'ın defter ve kayıtlarını geçerli ve kanuni delil olduğunu peşinen kabul eder.

İşbu sözleşme KİRACI tarafından okunarak imza altına alınmıştır.

1) Araçların kullanımlarında kilometre sınırları olup, kilometre aşımı halinde ise ek kilometre sözleşmesinde belirtilen tutarlarda ücretlendirme yapılacaktır. Uzatmalarda ek kilometre kullanım hakkı verilmez.

2) Taraflar, iş bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklarda KİRALAYAN'ın belge, defter, beyan ve kayıtları ile bilgisayar kayıtları tek başına geçerli, tüm tarafları bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olduğunu, başkaca delil ikame edilemeyeciğini, edilse dahi dikkate alınmayacağını kabul ve beyan etmiştir.

3) Araç kiralama sürecinde, müşteriye ait bir takım temel veriler tutmak önem arz etmektedir. Gerekli bilgilerin tamamının alınması şarttır. Bu tarz bilgilerin eksikliği kiralama sürecinin doğru yürümemesine yol açar. Alınması gereken bu bilgiler, rezervasyon, kiralama, ve pazarlama amaçlı olarak KİRALAYAN'a yardımcı olur. KİRALAYAN bu bilgileri ve içerisindeki bazı hataları düzeltebilir, güncelleyebilir ya da silinmesi amacı ile kiralama sırasındaki alınan bilgileri kullanarak KİRACI'ya gönderebilir.

)
Whatsapp Telefon